Chương trình bồi dưỡng chuyển đổi số năm 2022 dành cho đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số địa phương

Chuyên đề 1_Chuyển đối số cấp xã – Tiết 1   Chuyên đề 1_Chuyển đối số cấp xã – Tiết 2   Chuyên đề 1_Chuyển đối số cấp xã – Tiết 3 Slide chuyên đề 1 Tài liệu chương 1...

Cơ bản Chuyển đổi số

1. Lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp và cách mạng 4.0   2. Phóng sự_Lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp và cách mạng 4.0   3. Tác động của các mạng công nghiệp lần thứ IV...

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam tuyển dụng 05 chỉ tiêu

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 135/QĐ-STT&TT phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam (QTI) năm 2020. Theo đó,...