Chương trình bồi dưỡng chuyển đổi số năm 2022 dành cho đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số địa phương

Chuyên đề 1_Chuyển đối số cấp xã – Tiết 1   Chuyên đề 1_Chuyển đối số cấp xã – Tiết 2   Chuyên đề 1_Chuyển đối số cấp xã – Tiết 3 Slide chuyên đề 1 Tài liệu chương 1...

Cơ bản Chuyển đổi số

1. Lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp và cách mạng 4.0   2. Phóng sự_Lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp và cách mạng 4.0   3. Tác động của các mạng công nghiệp lần thứ IV...