Phần mềm Quản lý đánh giá chất lượng hành chính công

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HÀNH CHÍNH CÔNG Giới thiệu tổng quan Phần mềm đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát huy vai trò giám sát...

Phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến

PHẦN MỀM QUẢN LÝ LƯU TRÚ TRỰC TUYẾN Tổng quan phần mềm Phần mềm quản lý lưu trú là phần mềm hỗ trợ cho các cơ sở lưu trú có thể nhập và nộp hồ sơ lưu trú của khách trọ...

Phần mềm Báo cáo số liệu bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

PHẦN MỀM BÁO CÁO SỐ LIỆU BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI Tổng quan về phần mềm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới sẽ được triển khai trên địa bàn cấp xã trong phạm vi cả...

Phần mềm Quản lý hộ nghèo

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỘ NGHÈO Tổng quan phần mềm Từ những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý hộ nghèo, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, thực hiện chính sách đối với hộ nghèo, người nghèo. Trung...