Công khai tài chính năm 2023

 

 

Công khai tài chính năm 2022

387-QĐ-STTTT.signed  Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

388-QĐ-STTTT.signed  Về việc điều chỉnh và giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

385-QĐ-STTTT. Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

302-QĐ-STTTT.signed Về việc điều chỉnh và giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

303-QĐ-STTTT.signed Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

72-QĐ-STTTT Về việc điều chỉnh và giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

257-QĐ-STTTT.signed Về việc  giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

215-QD-STTTT.signed Về việc  giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

171-QĐ-STTTT Về việc điều chỉnh và giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

115A-QĐ-STTTT v/v đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022

30a-QD-STTTT v/v đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022

58a-QD-STTTT v/v đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022

QĐ v/v giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

QĐ Ban hành quy chế chi tiêu nội của Trung tâm 99-QĐ-QTI

phụ lục đính kèm của QĐ 09/QĐ-STTTT

QĐ v/v giao dự toán ngân sách nhà nước 2022

Công khai tài chính năm 2021

Quyết định sửa đổi một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021

Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021

Quyết định giao dự toán năm 2021

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2021

Quy chế chi tiêu nội bộ 2021

Quy chế mua sắm và quản lý tài sản năm 2021

Quy chế làm việc năm 2021

Công khai tài chính năm 2020

Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước năm 2020

Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020

Quyết định công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2020

Quyết định giao dự toán năm 2020

Quyết định giao dự toán bổ sung năm 2020

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2020

Quy chế chi tiêu nội bộ 2020

Quy chế mua sắm và quản lý tài sản 2020

Công khai tài chính năm 2019

Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019

Quyết định công bố số liệu dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2019

Quyết định giao dự toán năm 2019

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019

Công khai tài chính năm 2018

Quyết định công bố công khai dự toán số liệu dự toán năm 2018

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2018

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2018

Quyết định giao dự toán 2018


Công khai tài chính năm 2017

Quyết định Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020

Quyết toán thu và sử dụng nguồn thu 2017

Thông báo Công khai quyết toán thu chi NSNN 2017

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2017

Quyết định giao dự toán bổ sung năm 2017

Quyết định giao dự toán năm 2017


Công khai tài chính năm 2016

Thông báo công khai quyết toán năm 2016

Quyết toán thu và sử dụng nguồn thu năm 2016

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2016

Quyết định giao dự toán bổ sung năm 2016

Quyết định giao dự toán năm 2016


Công khai tài chính năm 2015

Thông báo công khai quyết toán năm 2015

Quyết toán Thu và Sử dụng nguồn thu năm 2015

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2015

Quyết định giao dự toán năm 2015