Công khai tài chính năm 2019

 

Công khai tài chính năm 2018

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2018

Quyết định giao dự toán 2018


Công khai tài chính năm 2017

Quyết định Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020

Quyết toán thu và sử dụng nguồn thu 2017

Thông báo Công khai quyết toán thu chi NSNN 2017

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2017

Quyết định giao dự toán bổ sung năm 2017

Quyết định giao dự toán năm 2017


Công khai tài chính năm 2016

Thông báo công khai quyết toán năm 2016

Quyết toán thu và sử dụng nguồn thu năm 2016

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2016

Quyết định giao dự toán bổ sung năm 2016

Quyết định giao dự toán năm 2016


Công khai tài chính năm 2015

Thông báo công khai quyết toán năm 2015

Quyết toán Thu và Sử dụng nguồn thu năm 2015

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2015

Quyết định giao dự toán năm 2015