Chương trình bồi dưỡng chuyển đổi số năm 2022 dành cho đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số địa phương

Chuyên đề 1_Chuyển đối số cấp xã – Tiết 1

 

Chuyên đề 1_Chuyển đối số cấp xã – Tiết 2

 

Chuyên đề 1_Chuyển đối số cấp xã – Tiết 3

Slide chuyên đề 1

Tài liệu chương 1

Chuyên đề 2_Phát triển chính quyền số cấp xã – Tiết 1

 

Chuyên đề 2_Phát triển chính quyền số cấp xã – Tiết 2

 

Chuyên đề 2_Phát triển chính quyền số cấp xã – Tiết 3

Slide chuyên đề 2

Tài liệu chuyên đề 2

 

Chuyên đề 3_Phát triển kinh tế số cấp xã – Tiết 1

 

Chuyên đề 3_Phát triển kinh tế số cấp xã – Tiết 2

 

Chuyên đề 3_Phát triển kinh tế số cấp xã – Tiết 3

Slide chuyên đề 3

Tài liệu chuyên đề 3

 

Chuyên đề 4_Phát triển xã hội số cấp xã – Tiết 1

Slide Chuyên đề 4

Tài liệu chuyên đề 4

 

Chuyên đề 5.1_ Kế hoạch chuyển đổi số cấp xã – Tiết 1

 

Chuyên đề 5.1_ Kế hoạch chuyển đổi số cấp xã – Tiết 2

 

Chuyên đề 5.1_ Kế hoạch chuyển đổi số cấp xã – Tiết 3

 

Chuyên đề 5.1_ Kế hoạch chuyển đổi số cấp xã – Tiết 4

Slide chuyên đề 5.1

Tài liệu chuyên đề 5.1

 

Chuyên đề 5.2_Triển khai mạng lưới chuyển đổi số cấp xã – Tiết 1

Slide chuyên đề 5.2

Tài liệu chuyên đề 5.2