Cơ bản Chuyển đổi số

1. Lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp và cách mạng 4.0

 

2. Phóng sự_Lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp và cách mạng 4.0

 

3. Tác động của các mạng công nghiệp lần thứ IV

 

4. Phóng sự_Tác động của các mạng công nghiệp lần thứ IV

 

5. Chuyển đổi số là gì

 

6. Phóng sự_Chuyển đổi số là gì

 

7. Các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia

 

8. Phóng sự_Các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia

 

9. Chính phủ số, bước tiếp theo của chính phủ điện tử

 

10. Phóng sự_Chính phủ số, bước tiếp theo của chính phủ điện tử

 

11. Kinh tế số và tác động

 

12. Phóng sự_Kinh tế số và tác động

 

13. Xã hội số

 

14. Phóng sự_Xã hội số

 

15. Tổng quan nguyên lý phương pháp luận 2-3-5

 

16. Phóng sự Tổng quan nguyên lý phương pháp luận 2-3-5

 

17. Nguyên tắc quan điểm Phương pháp luận 2-3-5

 

18. Phóng sự_Nguyên tắc quan điểm Phương pháp luận 2-3-5