I. GIỚI THIỆU
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam là đơn vị trực thuộc của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, thành lập ngày 24/02/2005 dưới tên ”Trung tâm Viễn thông – Công nghệ thông tin Quảng Nam”, tên viết tắt là QTI.
– Điện thoại:  0235.2240.116
– Website: http://qti.vn
– Email: sales@qti.vn

II. CHỨC NĂNG :

Trung tâm có chức năng giúp Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hoạt động sự nghiệp và thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

1. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển phần mềm công nghệ tin học trong và ngoài tỉnh;

2. Phát triển nguồn nhân lực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản;

3. Lập dự án, thiết kế dự toán các công trình thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông trong và ngoài tỉnh;

4. Cung cấp các dịch vụ: tư vấn, giám sát thi công các công trình thuộc lĩnh vực BC-VT-CNTT, cung ứng lắp đặt cho thuê thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin trong và ngoài tỉnh, dịch vụ gia tăng trên mạng viễn thông;

5. Đo, kiểm định các chỉ tiêu kỹ thuật và chất lượng dịch vụ công trình bưu chính viễn thông;

6. Tổ chức quản lý, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin;

7. Tổ chức tư vấn, lập dự án, lập qui hoạch; khảo sát, điều tra, thống kê, tổng hợp phân tích số liệu về lĩnh vực thông tin và truyền thông;

8. Cung cấp các dịch vụ: chứng thực chữ ký số và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong các hoạt động giao dịch điện tử, thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;

9. Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm, kỹ năng đàm phán, thuyết trình, nghiệp vụ quản lý phục vụ chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh.

10. Thực hiện các nhiệm vụ do Sở Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam và cấp có thẩm quyền giao.