I. Ban lãnh đạo:
Ông: Trương Thanh Bình

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông, Cử nhân kinh tế

Số điện thoại:
+ Di động:  0915134284

Email: thanhbinh4t@gmail.com

Ông: Phạm Văn Tài

Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0905507556

Email: phamvantai@qti.vn

II. Các phòng trực thuộc:
1. Phòng Tư vấn thiết kế:
Ông: Trần Vũ Lê Ven

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0983554339


Ông: Huỳnh Hoàng Anh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0933160610

Ông: Bùi Văn Thông

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0905596754

Ông: Trần Cao Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0987827902

Ông: Bùi Viết Hòa

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động:

Ông: Trần Đình Nam

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động:

Ông: Trương Thành Đạt

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động:

Ông: Nguyễn Quang Sách

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động:

Ông: Nguyễn Tất Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động:

Bà: Doãn Thị Thu Lịch

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động:

Ông: Lê Cầu

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động:

2. Phòng Hành chính Tổng hợp:
Bà: Phạm Thị Thanh Thúy

Chức vụ:  Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240114
+ Di động: 0905508518

Bà: Lưu Thị Thương

Chức vụ: Chuyên viên – Phụ trách kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học thương mại

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3838444
+ Di động: 0987367633

3. Phòng Kế hoạch:
Ông: Trần Thanh Tú

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử – Viễn thông; Cử nhân Quản trị kinh doanh tổng quát

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0962001001 – 0931001008

Ông: Nguyễn Huy Vũ

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0906323107

Bà: Nguyễn Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0972300564

Bà: Lê Na

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240114
+ Di động: 0914056674

Bà: Nguyễn Thị Thanh Vân

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử – Viễn thông

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0935678658

Ông: Nguyễn Ngọc Cường

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0967000343

Ông: Ngô Thanh Kông

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0935678658

Bà: Trần Thị Bích Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật phần mềm

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0962933379

4. Phòng Hạ Tầng
Ông: Phạm Hoàng Hoài

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tin học viễn thông

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3602222
+ Di động: 0917025459

 

Ông: Hồ Minh Vững

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3602222
+ Di động:

 

Ông: Nguyễn Trần Sa

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3602222
+ Di động: 0934.838.202

 

Ông: Trần Văn Bản

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3602222
+ Di động: 0989562295