I. Ban lãnh đạo:
Ông: Trương Thanh Bình
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông, Cử nhân kinh tế
Số điện thoại:
+ Di động:  0915134284
Email: thanhbinh4t@gmail.com
Ông: Phạm Văn Tài
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0905507556
Email: phamvantai@qti.vn
II. Các phòng trực thuộc:
1. Phòng Phát triển ứng dụng
Ông: Trần Vũ Lê Ven
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0983554339

Ông: Huỳnh Hoàng Anh
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0933160610
Ông: Bùi Văn Thông
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0905596754
Ông: Trần Cao Tuấn
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0987827902
Ông: Bùi Viết Hòa
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động:  
0974372934
Ông: Trần Đình Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0979671544
Ông: Nguyễn Quang Sách
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0977378336
Ông: Nguyễn Tất Thuận
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0398592467
Bà: Doãn Thị Thu Lịch
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0329709387
Ông: Lê Cầu
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0964.420.660
Bà: Nguyễn Thị Kim Cương
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0374.009.025
 
2. Phòng Truyền thông – Tổng hợp:
: Phạm Thị Thanh Thúy
Chức vụ:  Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240114
+ Di động: 0905508518
: Bùi Thị Thùy Dung

Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông
Số điện thoại:
+ Cơ quan : 0235.3818333
+ Di động : 0906.557.751
Mail: thuydung@quangnam.gov.vn

: Lê Thị Thủy

Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học Điện tử Viễn thông
Số điện thoại:
+ Cơ quan : 0235.3818333
+ Di động : 0905262633
Mail: thuylt@quangnam.gov.vn

Bà: Lưu Thị Thương
Chức vụ: Chuyên viên – Phụ trách kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học thương mại
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3838444
+ Di động: 0987367633
Bà: Nguyễn Thúy Hằng

Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Truyền hình
Số điện thoại:
+ Cơ quan : 0235.3818333
+ Di động : 0943.344.563
Mail: thuyhangctv@gmail.com

: Hồ Thị Phương Thuận 
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng Báo Chí
Số điện thoại:
+ Cơ quan : 0235.3818333
+ Di động: 0968.399.167
3. Kế hoạch – Đào tạo:
Ông: Trần Thanh Tú
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử – Viễn thông; Cử nhân Quản trị kinh doanh tổng quát
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0962001001 – 0931001008
Ông: Nguyễn Huy Vũ
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0906323107
Bà: Nguyễn Thị Mỹ Linh
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0972300564
Bà: Lê Na
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240114
+ Di động: 0914056674
Bà: Nguyễn Thị Thanh Vân
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử – Viễn thông
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0935678658
Ông: Nguyễn Ngọc Cường
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0967000343
Ông: Ngô Thanh Kông
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0967888344
Bà: Trần Thị Bích Thuận
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật phần mềm
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0962933379
4. Hệ thống – An toàn thông tin
Ông: Phạm Hoàng Hoài
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0917025459
 
Ông: Hồ Minh Vững

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3602222
+ Di động: 0989011094

Ông: Nguyễn Trần Sa

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3602222
+ Di động: 0934.838.202

Ông: Trần Văn Bản

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3602222
+ Di động: 0989562295

  Ông: Nguyễn Đức Nga

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3602222
+ Di động: 0904220593

 

  Ông: Phan Minh Quang

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử viễn thông

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3602222
+ Di động: 0898422901