I. Sơ đồ tổ chức :

II. Các phòng trực thuộc:

 1. Ban giám đốc :
   

  • Ông: Trương Thanh Bình
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông, Cử nhân kinh tế
  • Số điện thoại: 

       –  Cơ quan:

       –  Di động:0915134284

  • Email: thanhbinh4t@gmail.com
   

  • Ông: Phạm Văn Tài
  • Chức vụ: Phó giám đốc
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
  • Số điện thoại: 

       –  Cơ quan: 0235.2240115

       –  Di động: 0905507556

  • Email: phamvantai@qti.vn
 2. Phòng sản xuất phần mềm:
   

  • Ông: Nguyễn Huy Vũ
  • Chức vụ: Trưởng phòng
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
  • Số điện thoại: 

       –  Cơ quan: 0235.2240115

       –  Di động: 0964567545

   

  • Ông: Trần Vũ Lê Ven
  • Chức vụ: Phó trưởng phòng
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
  • Số điện thoại: 

       –  Cơ quan: 0235.2240115

       –  Di động: 0983554339

   

  • Ông:  Trần Cao Tuấn
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
  • Số điện thoại: 

       –  Cơ quan: 0235.2240115

       –  Di động: 0987827902

   

  • Ông:  Huỳnh Hoàng Anh
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
  • Số điện thoại: 

       –  Cơ quan: 0235.2240115

       –  Di động: 0933160610

   

  • Ông:  Bùi Văn Thông
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
  • Số điện thoại: 

       –  Cơ quan: 0235.2240115

       –  Di động: 0905596754

 3. Phòng hành chính tổng hợp:
   

  • Bà:  Phạm Thị Thanh Thúy
  • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  • Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế
  • Số điện thoại: 

       –  Cơ quan: 0235.2240114

       –  Di động: 0905508518

   

  • Bà: Lê Na
  • Chức vụ: Phụ trách kế toán
  • Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế
  • Số điện thoại: 

       –  Cơ quan: 0235.2240114

       –  Di động: 0914056674

 4. Phòng kinh doanh:
   

  • Ông:  Trần Thanh tú
  • Chức vụ: Phó trưởng phòng
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử – Viễn thông
  • Số điện thoại: 

       –  Cơ quan: 0235.2240116

       –  Di động: 0962001001 – 0914716746

   

  • Bà:  Nguyễn Thị Mỹ Linh
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Trình độ chuyên môn: Đại học
  • Số điện thoại: 

       –  Cơ quan: 0235.2240116

       –  Di động:0972300564

   

  • Ông:  Phạm Hoàng Hoài
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
  • Số điện thoại: 

       –  Cơ quan: 0235.2240116

       –  Di động: 0917025459

 5. Phòng đào tạo:
   

  • Bà:   Lưu Thị Thương
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Trình độ chuyên môn: Đại học thương mại
  • Số điện thoại: 

       –  Cơ quan: 0235.3838444

       –  Di động: 0987367633