Phần mềm Quản lý hộ nghèo

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỘ NGHÈO
Tổng quan phần mềm

Từ những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý hộ nghèo, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, thực hiện chính sách đối với hộ nghèo, người nghèo. Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Quảng Nam đã triển khai xây dựng ứng dụng phần mềm quản lý hộ nghèo.
Phần mềm hệ thống thông tin quản lý hộ nghèo cung cấp môi trường làm việc giao tiếp điện tử hiện đại, trực tuyến và duy nhất hỗ trợ các cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp tỉnh, huyện, xã khai thác, sử dụng nhằm mục đích:
– Lưu trữ, quản lý thông tin của tất cả các hộ nghèo, khẩu nghèo trong toàn tỉnh.
– Xây dựng các tổng hợp, báo cáo số liệu về biến động hộ nghèo theo nhiều tiêu chí khác nhau, hỗ trợ kết xuất dữ liệu ra các định dạng file excel, word… nhằm phục vụ công tác điều tra, phân tích, dự báo và giúp các cấp quản ý đưa ra các chính sách giảm nghèo một cách kịp thời và chính xác nhất.

Các chức năng của phần mềm

 Quản trị hệ thống:
– Quản lý Hệ thống biểu mẫu, giấy chứng nhận
– Quản lý danh mục tỉnh thành, xã, phường
– Quản lý danh mục, danh sách người dùng

 Thông tin liên quan hộ nghèo:


 Thông tin liên quan nhân khẩu, hỗ trợ:
 Báo cáo, thống kê:
Hỗ trợ công tác báo cáo số liệu về biến động hộ nghèo, cận nghèo theo nhiều tiêu chí khác nhau, hỗ trợ kết xuất dữ liệu ra các định dạng file Excel, Word… nhằm phục vụ công tác điều tra, phân tích, dự báo và giúp cấp quản lý đưa ra các chính sách giảm nghèo một cách kịp thời và chính xác nhất.

Hiệu quả phần mềm mang lại

 Nâng cao vai trò trách nhiệm của UBND các cấp trong việc quản lý hộ nghèo, cận nghèo.
 Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác Giảm nghèo cấp huyện nâng cao năng lực trong ứng dụng phần mềm, nắm bắt kịp thời những chính sách liên quan đến hộ nghèo, cận nghèo.
 Giúp cán bộ cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo; cung cấp các thông tin báo cáo… được thực hiện nhanh chóng, minh bạch.
 Giúp lãnh đạo trong công tác giám sát, kiếm tra việc thực hiện chính sách với hộ nghèo, cận nghèo được thuận lợi, thông tin về hộ nghèo, cận nghèo được công khai, minh bạch.

Các bước triển khai dễ dàng, nhanh chóng

Bước 1: Liên hệ thống nhất chủ trương
Địa chỉ: số 50 Hùng Vương, Tam Kỳ, QNam
Số ĐT: 05102240116  Fax: 05103811764
Email: sales@qti.vn       website: www.qti.vn
Bước 2: Trao đổi xây dựng phần mềm, tổ chức tập huấn triển khai phần mềm đưa vào sử dụng.
Bước 3: Tiến hành nghiệm thu, thanh lý