Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Đề án xây dựng chính quyền số giai đoạn 2021-2025

Chiều ngày 12/8, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để nghe Sở TT&TT báo cáo Đề án tổng thể phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025, trình tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX. Đồng chí Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp. 

Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện nay, cổng DVC TT của tỉnh và phần mềm một cửa điện tử của tỉnh đang được vận hành thông suốt, hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại Trung tâm HCC tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã; đảm bảo theo các quy định tại nghị định 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Đối với cấp tỉnh: Tất cả các sở, ban, ngành đã triển khai sử dụng và cập nhật thông tin tình hình xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, thực hiện việc luân chuyển hồ sơ trên phần mềm theo đúng quy trình. Đối với cấp huyện: Hiện có 16/18 huyện đã sử dụng phần mềm để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; 02 đơn vị chưa sử dụng là: Nam Trà My và Tây Giang; 03 huyện tần suất sử dụng thấp là: Nam Giang, Đông Giang, Nông Sơn. Đối với cấp xã: Có 132/241 đơn vị chưa sử dụng. Đã tích hợp SSO (đăng nhập 1 lần) với cổng DVC quốc gia.  Chuẩn hóa TTHC trên CSDL quốc gia về TTHC: đã hoàn thành đúng tiến độ vào ngày 30/6/2020, hiện nay đã chuẩn hóa được 1805 TTHC. Trong đó cấp tỉnh: 1362 TTHC; cấp huyện: 286 TTHC; cấp xã: 157 TTHC.

Bên cạnh đó, việc triển khai kết nối với hệ thống thu thập, đánh giá mức độ sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay đã tích hợp được các DVC, như: đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp; Thủ tục đăng ký khai sinh; Thông báo hoạt động khuyến mại; Cấp phiếu lý lịch tư pháp (3 thủ tục cho 3 đối tượng).

Hoàn thành kết nối hệ thống thanh toán trực tuyến của quốc gia. Cấu hình Danh mục 792 DVC mức 3,4 của tỉnh ban hành theo Quyết định số 1776 của UBND đã thực hiện hoàn thành vào ngày 20/7/2020. Hiện nay 100% các cơ quan đơn vị thuộc khối chính quyền trên địa bàn tỉnh đã và đang sử dụng 02 phần mềm Qoffice do Trung tâm QTI vận hành và 02 phần mềm này đều liên thông dữ liệu với nhau và liên thông 4 cấp.

Nội dung thực hiện trọng tâm nhất của Dự án này là xây dựng Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Ứng dụng và CSDL; An toàn, bảo mật thông tin; Truyền thông và đào tạo nguồn nhân lực cho Chính quyền điện tử,…

Đề án này sẽ được Sở TT&TT là cơ quan đầu mối chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án; xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Đề án. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan đến việc thực hiện Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền rộng để các cấp, các ngành, đông đảo người dân và doanh nghiệp hiểu và tham gia vào Đề án xây dựng Chính quyền điện tử.

Thông qua Đề án lần này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính của tỉnh và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển kinh tế – xã hội trên nền tảng dữ liệu số và dữ liệu mở hướng tới nền kinh tế số và xã hội số; tăng cường sự tham gia và phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, sức mạnh của nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; nâng cao vai trò của người dân, doanh nghiệp trong sự phát triển chung của tỉnh; tạo lập kết nối, xây dựng mối quan hệ hỗ trợ từ Chính quyền tới người dân, doanh nghiệp và ngược lại.

Cũng tại cuộc họp, các địa phương và Sở, ban, ngành của tỉnh đã cùng đưa ra những kiến nghị đóng góp nhằm hoàn thiện Đề án tổng thể phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025, trình tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX.

Nguồn tin: Theo Cổng TTĐT Quảng Nam