Chương trình Bồi dưỡng về Chuyển đổi số năm 2022 dành cho Lãnh đạo đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin

CDSS – Bài 1 – Giới thiệu chung

 

CDSS – Bài 2 – Hướng dẫn xây dựng nghị quyết của cấp ủy

 

CDSS – Bài 3 – Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cấp chính quyền

 

CDSS – Bài 4 – Hướng dẫn quản lý hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước

 

CDSS – Bài 5 – Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin mạng

 

CDSS – Bài 6 – Hướng dẫn triển khai tổ công nghệ số cộng đồng

 

CDSS – Bài 7 – Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nhân lực

 

CDSS – Bài 8 – Hướng dẫn thúc đẩy phát triển sử dụng nền tảng số quốc gia

 

CDSS – Bài 9 – Hướng dẫn đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn Thương mại điện tử

 

CDSS – Bài 10 – Hướng dẫn kết nối , chia sẻ dữ liệu

 

CDSS – Bài 11 – Hướng dẫn triển khai phân tích, xử lý dữ liệu DVC, kết nối DVC, trợ lý ảo

 

CDSS – Bài 12 – Hướng dẫn thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa – Hướng dẫn thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

 

 

CDSS – Bài 13 – Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến – Hướng dẫn đánh giá, công bố xếp hạng mức độ phát triển

Slide Chuyên trách

Tài liệu