Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật 2014.

Thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014, theo sự chỉ đạo của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Sáng ngày 03/10/2014, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014.

Tham dự buổi phổ biến, giáo dục pháp luật có lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm nâng cao nhận thức,  ý thức chấp hành pháp luật trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, Nâng cao năng lực trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và chuyên môn nghiệp vụ, đưa các quy định của Hiến pháp và Luật đi vào cuộc sống.

Tại hội nghị toàn thể cán bộ ở Sở đã được nghe báo cáo viên của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh phổ biến hai nội dung là: Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và Luật tiếp công dân năm 2013.

Nguồn tin: http://quangnam.gov.vn