Ứng dụng phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh

Chiều 13/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp đánh giá việc triển khai phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Sau gần 4 tháng đi vào hoạt động tại Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND 18 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, phần mềm theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực. Phần mềm đã giúp Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương kịp thời theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho đơn vị mình; hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao được nâng lên rõ rệt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2017.

Bên cạnh đó, phần mềm cũng đã giúp cho Văn phòng UBND tỉnh the dõi, tổng hợp, báo cáo cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo, kết luận đã giao cho các Sở, ngành, địa phương được thuận lợi, thống nhất và kịp thời…

Để tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng phần mềm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương quan tâm hơn nữa và thường xuyên truy cập phần mềm để theo dõi nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh giao và triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời gian quy định, hạn chế tình trạng văn bản quá hạn; hoàn thiện Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các Sở, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông) – đơn vị tư vấn và phát triển phần mềm khẩn trương tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp để sớm hoàn thiện các chức năng của phần mềm, đảm bảo sát đúng vơí tình hình thực tế. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc tích hợp các phần mềm và xây dựng trục liên thông các phần mềm mang tính đồng bộ và hệ thống đảm bảo phần mềm đạt hiệu quả và yêu cầu đề ra trong thời gian đến.

Tác giả: Linh Chi