Tìm kiếm văn bản:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
02/2011/QH13 11/11/2011 01/07/2012

Luật Khiếu nại

03/2011/QH13 11/11/2011 01/07/2017

Luật tố cáo

10/VBHN-VPQH 12/12/2012 01/02/2013

Luật Phòng chống tham nhũng

15/2017/QH14 21/06/2017 01/01/2018

Luật quản lý, sử dụng tài sản công

27/2012/QH13 23/11/2012 01/02/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng

42/2013/QH13 25/11/2013 01/07/2014

Luật tiếp công dân

44/2013/QH13 26/11/2013 01/07/2014

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

58/2014/QH13 20/11/2014 01/01/2016

Luật Bảo hiểm xã hội

83/2015/QH13 25/06/2015 01/01/2017

Luật Ngân sách nhà nước

86/2015/QH13 19/11/2015 01/07/2016

Luật An toàn thông tin